سنگسر سرزمین دلاوران SANGESAR

شهرستان سنگسر تاریخ سنگسر فرهنگ سنگسری زنان سنگسری نژاد سنگسری هژبر یزدانی

ترانه چوپانان

كُردی، اَهستی ز كردونی دلیر          

چوپانم، من از آن چوپانهای دلیر هستم

شش موه ایلاق دری و شش موه كویر  

شش ماه از سال را در ییلاق و شش ماه را در كویر هستم

نون بژندی اشتر هاكِندِی حمیر         

نان می‌پزم و خودم خمیر می‌كنم

گاهی كلوا هاكندی گاهی فتیر         

گاهی كِلوا درست می‌كنم گاهی فتیر

یاری داندی كونَ سنگسر درو           

همسری دارم كه در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونی ور درو  

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

كردی هاكندی دری كوه و كمر         

چوپانی می‌كنم در داخل كوه و دامنه كوه

گاهی دشت شوندی و گاهی هم چمر  

گاهی به دشت می‌روم و گاهی در اطراف آن

ای خدا تو مَده یا دار در نظر

ای خدا تو مرا در نظر خود داشته باش

تا كو نبوِژن كاتامون بی خبر           

تا كه از زن و بچه بی‌خبر نباشم

یاری دانی كو نَ سنگسر درو         

همسری دارم كه در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونی ور درو

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

كردی اَ دایم دری پسون دله           

چوپانم و دائما در داخل گوسفندها هستم

داندی اَ پسونده اِشتون جون دله  

من گوسفندها را توی جانم نگهداری می‌كنم

به پَسونی اَنداندی وِل وِله

بدون گوسفند من هیچگونه حركتی ندارم

پس نداری سر شونده مَ حوصله  

بدون گوسفند حوصله‌ام سر می‌آید

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونی ور درو

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

كردی هاكندی تمومی سال و موه   

چوپانی می‌كنم در تمام ماه وسال

مره فخ نكنده اور یاء دموه  

برایم تفاوتی نمی‌كند ماه اوریا باشد یا ماه بزرگ

اَیا داندی پَسدِه بون اِسبی یا سوه 

من نگه می‌دارم گوسفندان را چه سفید و چه سیاه

پینده خوشرنگ بون یا رنگی نِسوه 

می‌خواهند خوشرنگ باشند یا بدون رنگ باشند

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونی ور درو

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

پسونی همره اَ شوندی شو و روژ   

به دنبال گوسفندان می‌روم، چه شب باشد چه روز

ای خدا وركونی آلده تو بدوژ           

ای خداوند تو دهن گرگها را بدوز (ببند)

چكری یون ببی یه مَ حال دروژ        

چكار كنم این شده حال و روزم

مَ كمر ببی یه جا گولا و كوژ           

كمرم چون كوژ پشت دولا شده است

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه او در سنگسر هست

کاتا داندی نَ کاتونی ور درو

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

شو تا صبح په بوندی اَ چوندین دفه 

چندین دفعه شب تا صبح بلند می‌شوم

نَبِره وَرك پسده نكره خَفِه  

تا گرگ گوسفندها را خفه نكند

نبون پَس بی جو و یا بی علوفه      

یا اینكه گوسفندان بدون جو و علوفه باشند

الهی ببویون صحرا د كُوفه  

الهی به این صحرا نفرین

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه او در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونی وَر دَرو

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

پسونده سونا كندی وقتی ششا    

گوسفندان را پس از زایمان رسیدگی می‌كنم

وقتی هاكندی كو پس هستن دوشا

موقعی انجام می‌دهم كه گوسفندانم شیر می‌دهند

گاهی خسته بوندی گاهی هم لوشا          

گاهی خسته می‌شوم و گاهی هم بی حال

خوسندی با چمش و با گالوشا      

در خستگی همراه با كفش و گالُش می‌خوابم

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه او در شهر سنگسر هست

كاتا داندن كاتونه ور درو                 

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

پَس دانن چه خاره پَس سنگسری  

گوسفند دارند سنگسری‌ها چه گوسفندان خوبی 

پسونده كرد هاكنن دوره وَری         

گوسفندها رو چوپانان نگهداری می‌كنند

پسونی دور درون هم چوند نفری    

گوسفندها را نگهداری می‌كنیم چند نفری

دری هاكندی دایم سوناگری          

كار من دائما رسیدگی به گوسفندان است

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه او در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونه ور درو 

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

پسونه همره مره دانده صفا           

همراه گوسفندان برای من صفا دارد

تمومی سال دری ا خوش آب هوا   

در تمام سال در محیط های خوش آب و هوا هستیم

اربابی داندی كو هسته باوفا          

اربابی دارم كه او با وفا هست

مره خاره یه و دانده مَ هوا  

برای من خوش اخلاقی می‌كند و هوایم را دارد

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه او در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونه ور درو 

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

اَ كو پینده عُمری كُردی هاكری        

من كه می‌خواهم یك عمر چوپانی بكنم

پینده كارده پناه بر خدا كِری           

باید كار خود را در پناه خدا بكنم

به امیدی خدایی كارها كِری           

به امید خداوند كار بكنم

اِشتو نره اُمیدی بَردِه واكری

در امید را برای خودم باز بكنم

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه او در شهر سنگسر هست

كاتا داندی نَ كاتونه ور درو 

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

مَ كاتونده ای خدا خاره یادار           

ای خدا بچه‌هایم را خوب نگهدار

تو انونده ای خدا جون واقودار          

تو آنها را ای خدا جان حفاظت كن

مَ كاتازوندی مره هستن نخار         

بچه‌هام بسیار مشتاق من هستند

زوندی هَسِتن مره انون جا گِمار      

میدانم همه آنها از من راضی هستند

یاری داندی كو نَ سنگسر درو        

همسری دارم كه او در شهر سنگسر هست

كاتا داندی ن كاتونی ور درو

فرزند دارم كه او در كنار فرزندانم هست

برخی از دوبیتی‌ای عاشقانه ( عاشقونه چی )

(1)

تده وینندی م دل شاد بونده           

تو را می‌بینم دلم شاد می‌شود

زدستی غم م دل آزاد بونده           

از دست غم دلم آزاد می‌شود

مره ای یار تو شادی آوره جا           

برای من ای یار تو شادی آور هستی

فقط م دل تمون دلشاد بونده         

دل من فقط با تو شاد می‌شود

(2)

اَ به حالی ته دری نداندی حالی دیگری       

من به فكر و حال تو هستم فكر و حال دیگری ندارم

م روال یونه، نداری اَ روالی دیگری        

راه و رسم من این است كه راه و رسم دیگری نداشته باشم

جا به فكری ته دری تو یه م فكر و م خیال     

همه‌اش به فكر تو هستم تمام فكر و خیال من تو هستی

تمون خاندی نداره تو هم خیالی دیگری   

از تو هم می‌خواهم كه هیچ فكر و خیال دیگری نداشته باشی)

 (3)

زلفی افشونده تو یار بیخودی بر باد نده        

زلف افشان را تو یار، بی جهت بر باد نده

نده همرهی نسومی سحری ساد نده        

آن را به همراه نسیم سحری آرایش نده

پرده ها كه تو ز اغیار و ز بیگونه بوریژ

رو بگیر از اغیار و از بیگانه فرار كن

یا كو هرگز دلی اشتونده به فرهاد نده          

یا اینكه دلت را هرگز به فرهاد نده

(4)

به دردی عشقی ته اَ مبتلایی                    

به درد عشق تو من مبتلا هستم

ز هجری ته خلی اَ بینوایی            

از هجر و دوری تو من بینوا هستم

جفایی تد تحمل كندی دری                       

جفای ترا من دارم تحمل می‌كنم

اَ خلوخته به یون درد مبتلایی                     

من خیلی وقته كه به این درد مبتلا هستم

(5)

دلی داندی م دل نالونه تمون                     

دلی دارم كه از دست تو می‌نالد

غمی داندی م غم ندانده سامون               

غمی دارم كه بی سر و سامانه

دل و چشی م نالونه و جا خون                   

دلم نالان و چشمم همه خونه

خدا زونده م درد ندانده درمون                    

خدا، می‌داند كه دردم ندارد درمان

 

فرهاد صحابی فر

+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم شهریور ۱۳۸۸ساعت 22:47  توسط سنگسری  |